Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Nowak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 815031013

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
  Kozubszczyzna 40
  21-030 Motycz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 815031013

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej. Istnieją jeszcze dwa dostępne dla uczniów wejścia. Są zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych od strony wschodniej i północnej.

Dostosowanie korytarzy

W szkole są dwie kondygnacje: parter z szatniami dla uczniów, sale lekcyjne, sale oddziałów przedszkolnych, sekretariat i gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia, stołówka, łazienki nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest również korytarz prowadzący do „nowej” części budynku, gdzie znajduje się sala gimnastyczna oraz łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do tej części można dojść wejściem północnym, gdzie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Na piętro prowadzą schody dwuetapowe, niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie wind

Szkoła nie dysponuje windami.

Dostępność pochylni

Szkoła nie dysponuje pochylniami.

Dostępność platform

Szkoła nie dysponuje platformami.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie udostępnia informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pętlami komunikacyjnymi.

Dostosowanie parkingów

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony wschodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy deklaruję chęć osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu dostępności cyfrowej i architektonicznej. Planowane są kolejne zmiany, które umożliwią jeszcze większą dostępność w nieodległej przyszłości.