Uczeń ma prawo:

 • Znać program nauczania techniki w danym roku szkolnym.
 • Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.
 • Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.
 • Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.
 • Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

Uczeń ma obowiązek:

 • Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 • Przestrzegać zasad organizacji pracy.
 • Szanować mienie pracowni.
 • Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.
 • Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.
 • Wykonywać polecenia nauczyciela.
 • Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

 • Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.
 • Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy.
 • Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy.
 • Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.
 • Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 • Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie uczeń lub zespół klasowy.
 • Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.
 • Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.
Dotykać części maszyn będących w ruchu.

 

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów.
 • Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
 • Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.
 • Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 • Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.
 • Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.
 • Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.
 • Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.
 • Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela.
 • O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

Zapoznałam(em) się z regulaminem pracowni technicznej oraz przepisami BHP i zobowiązuję się ich przestrzegać.