Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo wypożyczamy maksimum trzy książki na okres do 2 tygodni.
3. W wypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik przynosi książki o trzykrotnej wartości.
4. Termin zwrotu książek przed wakacjami obowiązuje w dniach 01 – 15 czerwca.
5. Podczas przerw w bibliotece przebywają tylko wypożyczający.
6. Z czytelni korzystamy podczas wolnych godzin lekcyjnych.
7. Jednocześnie w bibliotece może przebywać najwyżej 5 osób.
8. W bibliotece obowiązuje utrzymanie wzorowego ładu i porządku oraz zachowanie ciszy i spokoju.
9. Po skorzystaniu z potrzebnych materiałów odkładamy je na właściwe miejsce, a przy samodzielnym szukaniu książek na półkach używamy pomocniczych zakładek.
10. Na terenie biblioteki mogą przebywać tylko osoby zainteresowane.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
1. Z komputerów multimedialnych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie w godzinach pracy biblioteki oraz pracownicy szkoły poza wyznaczonym czasem pracy biblioteki.
2. Komputery w ICIM służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
3. Praca na komputerach jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu się u nauczyciela – bibliotekarza i zapisaniu w Zeszycie Odwiedzin w ICIM.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
5. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska komputerowego na następny dzień – 1 godzina.
6. Uczniowie mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
7. Korzystanie z nagrywarki jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać uwagę na poszanowanie praw autorskich twórców programów!!!
8. NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS-ie oraz ustawień systemu Windows Vista.
9. NIE WOLNO wgrywać własnych programów i kasować zainstalowanych.
10. NIE WOLNO włączać i rozłączać kabli zasilających.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawiania na własną rękę.
12. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w ICIM należy zachować ciszę.
14. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary np. zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KL. I – III

1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego 2016/17 w ogłoszonym wcześniej terminie.
4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy.
5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.
6. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
8. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.
9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej lub do wychowawcy klasy.
10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
11. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z REGULAMINEM WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody.

Data Podpis rodzica

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KL. IV – VIII
1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie.
4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.
6. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie szkoły bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
8. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.
9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej .
10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
11. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z REGULAMINEM WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za spowodowane szkody.
Podpis ucznia Podpis rodzica